زن فریاد کشید من می خواهم درختان مال من باشد خانه مال من باشد همه چیز مال من باشد… ‌‌‌ نقاش که دیگر چندان هم عاشق نبود به نرمی گفت من می خواهم که هیچ چیز بجز تو مال من باشد… ‌