زنگنه در پاسخ این که گفته شده است چرا قراردادهای نفتی محرمانه است جواب داد این قانونی است که خود مجلس تصویب نموده است. /ایران #سیاسی ✅ @khabar_fouri