زندگے بوے خوش نسترن است بوے یاسےست کہ گل کرده بہ دیوارِ نگاه من و تو زندگے خاطره است زندگے خنده یڪ شاپرڪ است بر گل ناز زندگے رقص دل انگیز خطوط لب توست زندگے شیرین است