زندگی راهی است ، پر از صد ها خطر در مسیرش ، کوه آتش ، شعله ور آن کسی زین ره ، به مقصد می رسد کو خدا را ، داشته باشد در نظر علیرضا چخماقی

#زندگی