زندگی راهی است ، پر از صد ها خطر در مسیرش ، کوه آتش ، شعله ور آن کسی زین ره ، به مقصد می رسد کو خدا را ، داشته باشد در نظر علیرضا چخماقی


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%8C+%D9%BE%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D8%AF+%D9%87%D8%A7+%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%B4+%D8%8C+%DA%A9%D9%88%D9%87+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%8C+%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87+%D9%88%D8%B1+%D8%A2%D9%86+%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%87+%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%AF+%DA%A9%D9%88+%D8%AE%D8%AF%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%DA%86%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%82%DB%8C): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13

#زندگی