زندگی رابایددرترنم خوش امیدجستجو کردباامیدمیتوان عشقراتجسم کردومیتوان زیست مانندجوانه ای بهامیددرخت شدنآری امیدسرلوحه زندگی ستپس خدای من امیدمانراناامید مکن#لیلی_زند