زندگی دشمن شما نیستاما طرز فکرتان می‌تواند دشمن شما باشد!