. زندگى از جریان نمى ایستد تا وقتى محبت هموطنان زبانه میکشد… . . . تصویر گرفته شده در تاریخ جمعه ٢۶ آبان ماه در منطقه زعفران در سرپل ذهاب عکاس: محمد نجیبا #سرپل_ذهاب