زنان از فروشگاه اتومبیل ویژه بانوان در جده خودرو خریداری کرده آماده رانندگی می‌شوند .زنان از ماه ژوئن 2018 در عربستان اجازه رانندگی خواهند داشت