زمان؛زودمیگذردبی بی هاهم یک روزنی نی بودندفـقط گذر زماننقطه هایشان راجابه جاکرده استپس ازلحظه لحظهزندگیتون لذت ببرید