رییس جمهور :مردم راحت بگذاریم ‌ . قانون اساسی، بن‌بست‌ها را برداشته