رژه نیروهای مسلح در تهران و سراسر کشور آغاز شد @parsinehnews