روز جمعه، روز اعلام حمایت سکوها از دکتر طاهری است!بصورت خودجوش و یکپارچه؛تا بصورت علنی و شفاف اتمام حجت کرده باشیم و صدای خودمان را به گوش وزیر رسانده باشیم!