رفقاى تهران تا این نمایش برقراره از دستش ندین. خیلى خوشمزس. مفصل مى خندین و حتى حیرت مى کنین. زنده باد خانم گلاب آدینه و افشین هاشمى و بقیه گروهش.