رفتنت ! مثل یه کابوسه … ! جور عجیبى همه چى به هم ربط داره !! فرشته ى من تو در امان بمان که من فقط نگران توام و بس !! چون من عینه توام !! تنها و وحشى و بى پروا !! من از بچگى تو محل بازیم از همه بهتر بود !! پدرم از تو محل رد میشد !! میدید که من دارم

رفتنت ! مثل یه کابوسه … ! جور عجیبى همه چى به هم ربط داره !! فرشته ى من تو در امان بمان که من فقط نگران توام و بس !! چون من عینه توام !! تنها و وحشى و بى پروا !! من از بچگى تو محل بازیم از همه بهتر بود !! پدرم از تو محل رد میشد !! میدید که من دارم