رسم زشت کردن عروس در بلغارستان! عروس رو زشت میکنن تا بعد عروسی ارایش رو پاک کرد داماد چهره ی واقعی رو ببینه بگه خداروشکر