دیوید فرایر استاد دانشگاه کانزاس چند شیار روی دندان نئاندرتال مربوط به 130,000 سال پیش در جایی که امروزه کرواسی مینامیم کشف کرده که نشانه های از دندانپزشکی روی دندان را نشان میدهد[email protected]