دِ لعنتى چیکار ؟ ولش کن !! باز من تو عمق سیاهى منتظر نور