دیروز گفتم که شیطان هر وقت بخواد قومى رو به هم بریزه اینکارو میکنه !! مارو وادار میکنه که کاراى خوبى که کردیم رو خودمون در ذهن همدیگه به گناه تبدیل کنیم !! ما لطف کردیم به عراق و سوریه کمک کردیم !! بازم زورمون برسه به همه لطف میکنیم و این مسئله اصلا

دیروز گفتم که شیطان هر وقت بخواد قومى رو به هم بریزه اینکارو میکنه !! مارو وادار میکنه که کاراى خوبى که کردیم رو خودمون در ذهن همدیگه به گناه تبدیل کنیم !! ما لطف کردیم به عراق و سوریه کمک کردیم !! بازم زورمون برسه به همه لطف میکنیم و این مسئله اصلا