دو ماهنامه GeoHistoire فرانسه ۱۲۰ص ماه آینده‌اش را به تمدن ایرانی اختصاص داده با عنوان آنچه ایران به ما تقدیم کرد از شعر، باغ‌ها، تحملِ غیر، نجوم، مهندسی‌ و پزشکی نام برده است@AkhbareFori