. دو عکس به فاصله یک هفته هوای امروز: پاک و آسمان آبی تهران، میدان آرژانتین هر دو عکس را حمید فرستاده به bbcshoma پیامگیر ما در تلگرام . وضعیت آلودگی هوا در شهر شما چطور است؟ #bbcpersian