دو دلداده را قبل از ازدواج فقط مرگ میتواند از هم جدا کند و بعد از ازدواج تقریبا هر چیری میتواند این کار را انجام دهد#سامرست_موآم@facts_ir