دور شدم از این جماعتی که نخواستند من و تو حتی در چند خطِ شعر هم کنار هم باشیم ….