دورانى بود که با شکمى گرسنه در این شهر عجیب که کسى تا وقتى داغش به آن نخورد ترکش نمى کند، سرگردان بودم! #فیلمنامه_خوانى #فرزاد_موتمن #سراسر_شب #پیش_تولید #این_روزهاى_من