دنیا هم که مال تو باشد تا زمانی که؛ درون قلبِ یک زن جایی نداشته باشی تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره ی زنی نداشته باشی، فقیرترین مرد دنیایی… شبتون بخیر دوستان گرامی