دنیا عوض شده دور زمونه فرق کرده انسان ها هم دیگر را نمی شناسن برادر با بردار در دعوا هستن پدر و مادر را فراموش کردیم چه دور زمونه شده هر کسی میاد یک تهدیدی میکنه میره ما هم از ترس چیزی نمیگیم دگه کافیه آهای کسی که هر روز …