دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن استهیچ کارے با ما نداردخوابمان برد …بیدار که شدیمدیدیمآبستن تمام دردهایش شده ایم#حسین_پناهی