دنیای وارونه!تلویزیون برای شهرآورد سرخابی ها در آلمان، از این باشگاه ها حق پخش طلب کرد!