دموکراسی فقط برای انسان‌ها نیست؛ ببینید سگ‌های وحشی آفریقایی چطور برای انجام کارهای گروهی به توافق می‌رسند: