دلگیرم….

دلگیرم از این شهر سرد ، دلگیرم از تو ، دلگیرم از دنیا ، دلگیرم از خودم ، دلگیرم ازت ، دلگیرم از همه ، دلگیرم محمد رضا هدایتی ، دلگیرم از آدمها ، دلگیرم از ، دلگیرم خدا ، دلگیرم....