دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد! اما نجاتم نداد …