دلبرم☺️ صدایت قوی ترین اسلحه ی دنیاست همین که می گویی : دوستت دارم همه دلهره های جهان می میرند… یادداشت نوشت 611