دقت کن !! دولت آمریکا !! دقت کن !! دولت نه ملّت !! دقت کن !! این مسئله رو مثلا تو مقیاس کوچیکتر خودمونم داریم !! من میام مینویسم به همه چیزا فحش ندین ! بعد مردم میگن به ملت ایران گفتى بى همه چیز !! نمیدونم به ترکا گفتى به لرا گفتى !! بابا من به اوناک