دشمنان ایران و دشمنان اسلام باید بدانند که ما زیر بار فحش و زور نمیرویم !! طبق گفته ى قران بلایاى طبیعى فقط و فقط به اعمال ما بستگى دارد و هر چه مردم یک کشور بى غیرت تر و بى دین تر باشند ، شهرى از آنان تنبیه خواهد شد ، شهرى پر از افراد بى گناه و سوخت

دشمنان ایران و دشمنان اسلام باید بدانند که ما زیر بار فحش و زور نمیرویم !! طبق گفته ى قران بلایاى طبیعى فقط و فقط به اعمال ما بستگى دارد و هر چه مردم یک کشور بى غیرت تر و بى دین تر باشند ، شهرى از آنان تنبیه خواهد شد ، شهرى پر از افراد بى گناه و سوخت