دسته گل عروس …وای خدا من تا اخر شیش باید برم عروسی خخخخ