در هفدهم فوریه 1600 جوردانو برونو، کشیش، فیلسوف و کیهان شناس ایتالیایى توسط نهاد مقدس تفتیش عقاید سوزانده شد زیرا نخستین قانون کلیسا را شکسته بود یعنی:«تو نباید فکر کنی!» @ancientworld ™