در عربستان همزمان با برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان، صدها زن لامبورگینی خریدند.