در صورتی که بیش از 3 ماه و هر روز بیش از 6 ساعت بدون آنکه هیچ کار خاصی انجام دهید در اینترنت آنلاین باشید، شما یک معتاد به اینترنت محسوب می شوید.سلام معتاد✋️@bedandid