در روم باستان اگر فاش میشد که مردی گناه تجاوز را انجام داده است، مجازاتش این بود که بیضه هایش را به وسیله دو سنگ له میکردند[email protected]