در تیره شب هجر تو جانم به لب آمدوقت است که همچون مه تابان به درآییشب بخیر@serfan_jahate_ettela