در تــمـــــام عـــــــمـــر یک بار خـــــــواستم دلتنگ اش نــباشم❣ اول که هوا گرفته شد?⛈ بعد باد آمد? باران که بارید? من هم گریه کردم …?