در این آهنگ از سازی که با استخوان مرده گناهکار ساخته میشه استفاده کردم