در امپراطوری چین افرادی که به طبقات بالا و مرفه جامعه تعلق داشتند ناخن‌های خود را کوتاه نمی‌کردند تا نشان دهند هیچ کاری در زندگی انجام نمی‌دهند و دست به سیاه و سفید نمی‌زنند@parsinehnews