در ادامه توجه شمارو به کامنت های وارده به این شلوار؟! جلب میکنم