عکس دریاچه ی شور

عکس دریاچه ی شورابیل ، عکس دریاچه ی شورابیل اردبیل ، عکس دریاچه ی شور

دریاچه شور دریای شور نمک در آب نمک دریایی