درد داره…….

درد داره ، درد داره درش بیار ، درد داره یواش ، درد داره وقتی ، درد داره نکن ، درد داره تنهایی ، درد داره از عقب ، درد داره دلم ، درد داره آمپول ، درد داره آه ، درد داره.......