دردناکترین محبتهاآنهایی است که باریاتزویروتظاهر آمیخته استولذت بخش ترینمحبتهاآنهایی هستندکه درعین کوچک بودن با خلوص نیت وبابی آلایشی همراه استعشق ومحبت همراه لحظه هاتون