درحالی که اعلام شد مهدی رحمتی و علیرضا منصوریان از مهرداد میناوند شکایت کرده‌اند، ولی مشخص شد این موضوع کذب استپیش از این هم گفته بودیم که توهین مستقیمی رخ نداده است