درج عکس و خبر بستری شدن مهدی کروبی در صفحه دوم روزنامه جمهوری اسلامیصرفاجهت اطلاع:@serfan_jahate_ettela