دربین انواع سیب، سیب قرمز فواید بیشتری دارد. آنتی اکسیدان موجود در پوست سیب قرمز6برابر گوشت آنست و به همین دلیل پوست گرفتن سیب توصیه نمیشود مگر اینکه مشکل گوارشی وجود داشته باشد