دختر خوش شانس نه دختریِ که میخوره و چاق نمیشه نه دختری که قدش بلنده نه دختری که چال گونه داره و چشماش رنگیه دختر خوش شانس دختریِ که طعم دوست داشتن از سمت کسی که دوسش داره رو تجربه کرده .. #منو.میگه.ها